Preguntes Freqüents

/Preguntes Freqüents

blog_5És el document que acredita que una vivenda compleix els requisits mínims d’habitabilitat per a que un espai pugui ser habtat per persones a nivell de salubritat, higiene i solidesa fixats per Decret i que es apta per a ser destinada a residència humana.

En aquesta acreditació es regula la superfície útil mínima dels espais de la vivenda, així com l’equipament mínim que ha de tenir: inodor, cuina, aigua calenta, etc.

Hi ha dos tipus de cèdula d’habitabilitat; de primera ocupació, per a vivendes noves o com a resultat d’una gran rehabilitació i de segona ocupació, per a vivenda usada o preexistent.

És obligatòria a l’hora de llogar o comprar una vivenda i per a donar d’alta un suministre. Segons la Lley 18/2007 aquest document s’exigeix al contractar i donar d’alta els serveis d’aigua, gas i llum.

Lo recomanable abans de firmar un contracte de lloguer o fer una compravenda, es que es comprovi que la vivenda disposa de la cèdula d’habitabilitat vigent ja que segons l’article 26.2 de la Llei de 30 d’octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat de les vivendes.

Una cop es disposi del Certificat, s’ha d’entregar a l’administració que correspongui juntament amb la resta de documentació necessària.

El termini màxim que té la Generalitat per a notificar l’atorgament o la denegació de la cèdula d’habitabilitat es de 30 dies hàbils des de la data de recepció en el Registre de la sol·licitud amb la documentació completa. Si es necessita aquest document de manera urgent, en la majoria de tràmits es permet presentar la instància segellada conforme s’ha sol·licitat el certificat d’habitabilitat, sense haver d’esperar a tenir el certificat final.

A aquest termini s’ha d’afegir el temps necessari per a realitzar i preparar el certificat. El temps que triguem a fer la visita a l’immoble i efectuar la sol·licitud es d’un màxim de 3 dies laborables.

Per a sol·licitar la Cèdula d’habitabilitat d’una vivenda es imprescindible presentar un Certificat d’habitabilitat emès per un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) i visat pel col·legi corresponent.

En vivendes construïdes abans de l’11 d’Agost de 1984, s’haurà d’aportar un document que acrediti l’antiguitat de l’ús de la vivenda. Aquest document pot ser una escriptura, nota simple, certificació registral, certificat municipal, etc, on es pugui justificar la antiguitat de l’ús de la vivenda.

Les cèdules d’habitabilitat tenen una duració o vigència de 10, 15 o 25 anys en funció del tipus de cèdula i de quan van ser concedides.

  • Les cèdules d’habitabilitat concedides fins al 29/12/2003 caducaven als 10 anys del seu atorgament
  • Les cèdules d’habitabilitat concedides desde el 30/12/2003 fins el 21/11/2012 caduquen als 15 anys del seu otorgament
  • Les cèdules d’habitabilitat concedides a partir del 3/12/2012 tenien una vigència de 25 anys per a les vivendes de nova construcció (primera ocupació), de 15 anys per a les vivendes usades (segona ocupació) i per a cèdules de primera ocupació de rehabilitació

Un cop ha transcorregut el termini de vigència d’una cèdula d’habitabilitat, per a renovar-la s’ha de tramitat de nou mitjançant un nou certificat d’habitabilitat.

No, no es possible, ja que per a poder sol·licitar la cèdula d’habitabilitat s’ha d’aportar un certificat d’habitabilitat emès per tècnic competent i per emetre aquest certificat, abans ha d’inspeccionar la vivenda per a comprovar in situ tots els requisits.

blog_5El certificat d’eficiència energètica és un document expedit per l’administració i redactat per un tècnic acreditat que qualifica energèticament els edificis existents o part d’ells, com per exemple un habitatge o un local comercial. Mitjançant la certificació energètica és possible saber el comportament energètic d’un habitatge o d’un local comercial i com millorar-lo per tal de disminuir el consum d’energia de l’edifici, reduïnt així el consum d’electricitat aigua o gas.

Aquest certificat és l’únic document que permet la validació per part de l’ICAEN per tal d’obtenir l’etiqueta d’eficiència energètica, distintiu que indica el nivell de qualificació d’eficiència energética obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

L’etiqueta classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

Segons el Reial Decret 235/2013 és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents. Així doncs, és obligatòria l’obtenció del certificat per part del propietàri prèviament a la signatura del contracte d’arrendament o de compravenda.

Per aconseguir l’etiqueta d’eficiència energètica vàlida per a aquests tràmits, és necessari presentar a l’ICAEN el certificat d’eficiència energètica redactat per un arquitecte o un altre tècnic reconegut.

La certificació d’eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Això permet recalcular el preu del lloguer o la venta d’un edifici, ja que edificis eficients amb qualificacions bones poden arribar a estalviar un consum de suministres de fins al 50% respecte a edificis amb baixes qualificacions.

Vostè podrá disposar de l’etiqueta energética en un màxim de 72h des de la visita del tècnic certificador. Degut a l’anàlisis necessàri que requereix cada habitatge i al registre i expedició per part de l’ICAEN, no es contempla l’obtenció del certificat en un període més breu, sense tenir un clar detriment de la qualificació final obtinguda.

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo. Tanmateix, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin l’eficiància de l’edifici i per tant puguin modificar la seva qualificació.

Tot i que hi ha qui oferta el certificat sense realitzar una visita a l’immoble, a part de ésser ilegal és del tot desaconsellable. El certificat té una validesa legal i per tant, qualsevol tècnic que no visita l’immoble no pot valorar les condicions d’aquest, amb el qual s’aproxima un càlcul sempre a la baixa amb les evidents conseqüències a l’hora de valorar l’habitatge o local comercial.

No. La Generalitat de Catalunya va decretar que es poden presentar ambdos certificats independentment. És a dir, en cap cas es demanarà un certificat de l’edifici si l’habitatge ja disposa de certificat. Tot i així, sempre és recomanable fer un certificat propi de cada habitatge o local ja que la qualificació será personalitzada i no aproximada com la d’un edifici complet.